E-Inspection System
( กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข )
วันที่อัพโหลด หัวข้อเอกสาร ดาวน์โหลด
02-05-2018 ปฏิทินและแนวทางการตรวจราชการ ประจำปี 2561 รอบที่ 2
02-05-2018 กำหนดการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปี 2561 รอบ 2
02-05-2018 บทสรุปผู้บริหาร และppt สรุปตรวจ เขต 1 รอบ 1-61
19-03-2018 สรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ ปี 61
02-02-2018 คณะที่ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
03-01-2018 รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการ ครั้งที่ 1/2561
28-12-2017 แนวทางการรายงานผลการตรวจราชการ ปี 2561
26-12-2017 รายละเอียดตัวชี้วัด กสธ. ปี 2561 (กยผ.Update 20 ธ.ค. 60)
14-12-2017 ปรับ กำหนดการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปี 61 เขต 1-12
14-12-2017 ประเด็นและแนวทางตรวจราชการ ปี 61 แยกรายคณะ (file word